Členství v TJ Jiskra

27. 06. 2016 --- Členství v TJ Jiskra 3945x 0

1. Členství v TJ může být různého druhu. S rozdílným druhem členství jsou spojena rozdílná
členská práva a povinnosti.


2. Členství se rozlišuje na:


a) řádné,
b) čestné.


O čestném členství, právech a povinnostech čestného člena rozhoduje VH TJ na návrh oddílu
TJ a se souhlasem osoby, které má být čestné členství uděleno.
O případném dalším druhu členství, právech a povinnostech rozhoduje VH TJ.


3. Řádným členem TJ se může stát na základě své písemné žádosti fyzická osoba nebo
právnická osoba, která se ztotožňuje s účelem, hlavní činností TJ a hodlá se podílet
na naplňování společných zájmů s ostatními členy TJ.


4. O přijetí fyzické osoby za řádného člena rozhoduje výbor oddílu, kam se tento člen
přihlašuje na základě podané písemné přihlášky zájemcem o členství. Obsah přihlášky
a způsob jejího podání blíže stanoví VV TJ.
Fyzická osoba může být členem více oddílů současně. V takovém případě platí jen jeden
členský příspěvek TJ. Oddílové příspěvky platí dle členství v oddílech TJ.


5. Čestným členem se může stát pouze fyzická osoba, která se svou záslužnou činností
dlouhodobě a významně podílela na činnosti TJ, nebo která dosáhla výjimečného úspěchu
v oblasti sportu.


6. TJ vede seznam členů. Zápisy a výmazy týkající se členství provádí výbor oddílu a ten
také odpovídá za řádné vedení seznamu členů. Příslušné údaje se zapisují či vymazávají
bez zbytečného odkladu poté, kdy se o nich výbor oddílu prokazatelně dozví. Seznam
členů může být veden elektronickou formou. Další podmínky vedení seznamu členů,
včetně údajů, které jsou o členech evidovány, stanoví svým vnitřním předpisem výkonný
výbor.
Sekretář TJ je odpovědný za evidenci členů TJ dle podkladů obdržených od oddílů TJ.


7. Údaje o členech TJ mohou být zpřístupněny v nezbytném rozsahu střešní sportovní
organizaci, které je TJ členem, a to v rámci plnění jeho povinností vůči této střešní
organizaci. Dále mohou být zpřístupněny orgánům státní správy a územních samospráv,
a to zejména v souvislosti s žádostmi o poskytnutí dotací či jiných příspěvků ze státního či
jiného veřejného rozpočtu. Každý zájemce o členství v TJ podáním písemné přihlášky
nebo včasnou úhradou členských příspěvků souhlasí s tím, aby údaje o něm vedené
v seznamu členů byly tímto způsobem zpřístupněny.


8. Každý člen, a to i bývalý, obdrží na svou žádost od TJ na jeho náklad potvrzení s výpisem
ze seznamu členů obsahující údaje o své osobě, popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly
vymazány.

Aktuality

10. 09. 2020

Přihláška a evidenční list člena TJ Jiskra Třeboň, z.s.

Dle článku IV. odst. 4 Stanov TJ Jiskra Třeboň, z.s. předložilo Více zde

30. 07. 2019

Valná hromada TJ Jiskra Třeboň, z.s.

Dne 19.6.2019 od 17:00 hod proběhla v KKC Roháč Třeboň řádná Vlaná hromada TJ Jiskra Třeboň, z.s. Zápis...Více zde

11. 03. 2019

Žádosti o finanční příspěvky 2019

 Dotace z rozpočtu města Třeboň Vyřizování žádostí: odbor finanční a...Více zde

Akce

21.06.2024

Filtrovat

cal cal