Členství v TJ Jiskra

27. 06. 2016 --- Členství v TJ Jiskra 2906x 0

1. Členství v TJ může být různého druhu. S rozdílným druhem členství jsou spojena rozdílná
členská práva a povinnosti.


2. Členství se rozlišuje na:


a) řádné,
b) čestné.


O čestném členství, právech a povinnostech čestného člena rozhoduje VH TJ na návrh oddílu
TJ a se souhlasem osoby, které má být čestné členství uděleno.
O případném dalším druhu členství, právech a povinnostech rozhoduje VH TJ.


3. Řádným členem TJ se může stát na základě své písemné žádosti fyzická osoba nebo
právnická osoba, která se ztotožňuje s účelem, hlavní činností TJ a hodlá se podílet
na naplňování společných zájmů s ostatními členy TJ.


4. O přijetí fyzické osoby za řádného člena rozhoduje výbor oddílu, kam se tento člen
přihlašuje na základě podané písemné přihlášky zájemcem o členství. Obsah přihlášky
a způsob jejího podání blíže stanoví VV TJ.
Fyzická osoba může být členem více oddílů současně. V takovém případě platí jen jeden
členský příspěvek TJ. Oddílové příspěvky platí dle členství v oddílech TJ.


5. Čestným členem se může stát pouze fyzická osoba, která se svou záslužnou činností
dlouhodobě a významně podílela na činnosti TJ, nebo která dosáhla výjimečného úspěchu
v oblasti sportu.


6. TJ vede seznam členů. Zápisy a výmazy týkající se členství provádí výbor oddílu a ten
také odpovídá za řádné vedení seznamu členů. Příslušné údaje se zapisují či vymazávají
bez zbytečného odkladu poté, kdy se o nich výbor oddílu prokazatelně dozví. Seznam
členů může být veden elektronickou formou. Další podmínky vedení seznamu členů,
včetně údajů, které jsou o členech evidovány, stanoví svým vnitřním předpisem výkonný
výbor.
Sekretář TJ je odpovědný za evidenci členů TJ dle podkladů obdržených od oddílů TJ.


7. Údaje o členech TJ mohou být zpřístupněny v nezbytném rozsahu střešní sportovní
organizaci, které je TJ členem, a to v rámci plnění jeho povinností vůči této střešní
organizaci. Dále mohou být zpřístupněny orgánům státní správy a územních samospráv,
a to zejména v souvislosti s žádostmi o poskytnutí dotací či jiných příspěvků ze státního či
jiného veřejného rozpočtu. Každý zájemce o členství v TJ podáním písemné přihlášky
nebo včasnou úhradou členských příspěvků souhlasí s tím, aby údaje o něm vedené
v seznamu členů byly tímto způsobem zpřístupněny.


8. Každý člen, a to i bývalý, obdrží na svou žádost od TJ na jeho náklad potvrzení s výpisem
ze seznamu členů obsahující údaje o své osobě, popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly
vymazány.

Aktuality

30. 07. 2019

Valná hromada TJ Jiskra Třeboň, z.s.

Dne 19.6.2019 od 17:00 hod proběhla v KKC Roháč Třeboň řádná Vlaná hromada TJ Jiskra Třeboň, z.s. Zápis...Více zde

12. 03. 2019

GDPR formulář TJ Jiskra Třeboň

GDPR formulář TJ Jiskra Třeboň, z.s. ke stažení zdeVíce zde

11. 03. 2019

Žádosti o finanční příspěvky 2019

 Dotace z rozpočtu města Třeboň Vyřizování žádostí: odbor finanční a...Více zde

Akce

28.05.2020

Filtrovat

cal cal